ประวัติพระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ดร.เสกกวงเซง

ด้วยปณิธานที่ท่านตั้งไว้ในการอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนา และสังคมไทย โดยเฉพาะเป็นที่พึ่งให้แก่เด็กและสตรี ท่านจึงตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุณีฝ่ายมหายาน ณ วัดผู่จี้ ผู่ถ่อซาน ประเทศจีน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีพระอาจารย์ใหญ่เมี่ยวซ่าน เจ้าอาวาสวัดผู่จี้ อดีตรองประธานองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน เป็นพระอุปัชฌาย์

พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.เสกกวงเซงเป็นพระเถรีผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิริยะอุตสาหะได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา สรุปได้ดังนี้