พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ฯได้ก่อตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๖ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย ๔ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ และชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะผู้ยากไร้ มีสถานรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย

ก่อตั้งชมรมเทควันโด้สำหรับเยาวชน และ อนุญาตให้ชุมชนชาวลาดพร้าว และชุมชนใกล้เคียง ได้ใช้พื้นที่บริเวณสวนพระหินหยกขาว ณ ฝั่งพระมหาเจดีย์ฯ เป็นสถานที่ออกกำลังกายอันร่มรื่น

ทูลเกล้าฯ ถวายทุน และมอบทุนเพื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่มูลนิธิ จุฬาภรณ์, โรงพยาบาลราชบุรี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น